Inzien testament door vertrouwenspersoon

Als u een levenstestament maakt, heeft degene die u daarin aanwijst als uw vertrouwenspersoon (de gevolmachtigde) dan kan het van belang zijn dat de gevolmachtigde inzage heeft in uw testament. Bijvoorbeeld als de vertrouwenspersoon namens u schenkingen wilt doen aan uw toekomstige erfgenamen. Hoe hoe weet de vertrouwenspersoon zeker wie de erfgenamen zijn? Mag hij daarvoor het Centraal Testamentenregister (CTR) raadplegen en vervolgens het laatste testament inzien?

In de rechtspraak is bepaald dat een notaris met toestemming van partijen zijn geheimhoudingsplicht kan doorbreken. Dit geeft mogelijkheden om in een levenstestament op te nemen dat de gevolmachtigde bevoegd is een afschrift van het laatste testament van de volmachtgever op te vragen, waarbij de notaris het afschrift zou mogen afgeven aan de gevolmachtigde zonder dat hij zijn geheimhoudingsplicht schendt. Of juist het omgekeerde: u bepaalt uitdrukkelijk dat de vertrouwenspesoon niet de bevoegdheid heeft het testament in te zien.

Indien u wilt dat de vertrouwenspersoon namens u schenkingen mag doet, is aan te bevelen uw wensen ten aanzien van het doen van die schenkingen in het levenstestament vast te leggen en te bepalen of de gevolmachtigde wel of niet uw testament zou mogen inzien.