WWFT

De notaris en de Wwft
Sinds enige tijd geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet legt verplichtingen op om witwassen van gelden met een niet legale herkomst en financieren van terrorisme zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze verplichtingen gelden onder meer voor notarissen. 

Cliëntonderzoek
Uitgangspunt van de Wwft is dat de notaris een cliëntonderzoek moet doen en zonder dat onderzoek de werkzaamheden die onder die wet vallen niet mag verrichten (poortwachtersfunctie). Onder de Wwft vallen bijvoorbeeld transacties met onroerende zaken (zoals de aankoop van een huis of een hypotheek), oprichtingen van vennootschappen en andere rechtspersonen en de overdracht van aandelen.

Bij veel transacties waarbij de notaris is betrokken, moet dus onderzoek worden gedaan. Dit betekent voor u met name het volgende.

Bij ieder bezoek aan ons kantoor, vragen wij u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. Wettelijk zijn wij verplicht om de gegevens daarvan vast te leggen. 

Daarnaast wordt door ons nader onderzoek gedaan naar u en de transactie. Op basis daarvan maken wij een inschatting van het risico dat u en/of de transactie met zich brengt in verband met mogelijk witwassen en financieren van terrorisme. 

In dat verband is volgens de wet ook van belang of u (of een naast familielid of zakenpartner) een hoge politieke functie bekleedt (Politically Exposed Person). Als dat het geval is, zullen wij verdere vragen stellen en daar nader onderzoek naar doen. Om hierover duidelijkheid te krijgen, ontvangt u van ons een verklaring waarop u moet invullen of en zo ja, om welke hoge politieke functie het gaat (PEP-verklaring). 

Als u handelt namens een vennootschap of rechtspersoon (denk aan een v.o.f. of een B.V.), moeten wij ons een beeld kunnen vormen van de wijze waarop de organisatie in elkaar steekt (zijn er bijvoorbeeld meerdere gelieerde vennootschappen) en wie de uiteindelijk belanghebbende personen daarachter zijn. Een UBO (ultimate beneficial owner) is kortgezegd, een persoon die een belang heeft van meer dan 25% in het vermogen van de vennootschap of rechtspersoon of daarin meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, dan wel anderszins de feitelijke zeggenschap heeft. Het is mogelijk dat er geen UBO is zoals hiervoor bedoeld. In dat geval worden de statutaire bestuurders als UBO aangemerkt (de pseudo-UBO's). Om een en ander vast te kunnen stellen, dient voor de vennootschap of rechtspersoon een UBO-verklaring te worden ingevuld en moet ondersteunende documentatie aan ons ter beoordeling worden verstrekt.

Daarnaast verplicht de wet de notaris in het kader van de beoordeling van de transactie ook onderzoek te doen naar de bij de transactie gebruikte middelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het geld dat u uit eigen middelen betaalt bij aankoop van een woning of aandelen of bijvoorbeeld het geld dat u zelf betaalt in het kader van de oversluiting van een hypotheek.

Als dit aan de orde is in uw geval, zullen wij vragen stellen over de herkomst van de eigen middelen. Hiervoor ontvangt u dan een middelenverklaring die u moet invullen en met ondersteunende documentatie (bijvoorbeeld een jaaroverzicht van uw bankrekening, een leningsovereenkomst, schenkingsakte of jaarstukken van een onderneming) aan ons ter beoordeling moet verstrekken. Het is mogelijk dat wij naar aanleiding hiervan aanvullende vragen stellen.

Beëindiging dienstverlening 
Indien het onderzoek door ons kan worden afgerond zonder verdere bijzonderheden, dan kunnen wij uw dossier verder behandelen. Als het onderzoek niet kan worden afgerond omdat wij geen informatie of niet voldoende informatie ontvangen, dan moet u er rekening mee houden dat wij onze dienstverlening moeten beëindigen omdat de wet dat in dat geval voorschrijft. Dit kan voor u (en voor de eventuele wederpartij bij de transactie) vervelende gevolgen hebben. Het is daarom van groot belang dat u tijdig de gevraagde informatie aan ons verstrekt.

Melden ongebruikelijke transacties
Naast de verplichting om onderzoek te doen, is in de Wwft ook de verplichting voor notarissen opgenomen om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. 

Van een ongebruikelijke transactie is sprake bij (voorgenomen of uitgevoerde) contante betalingen van € 10.000,00 of meer. Overigens zullen wij dergelijke grote contante betalingen altijd weigeren omdat onze beroepsregels geen contante betalingen boven een bedrag van € 2.500,00 toelaten.

Er kan ook sprake zijn van een ongebruikelijke transactie als wij deze transactie, gelet op alle feiten en omstandigheden en de door ons verzamelde informatie, als ongebruikelijk aanmerken. Ook in dat geval zullen wij een melding bij FIU-Nederland doen. 

De melding bij FIU-Nederland kan reden zijn voor politie en justitie om nader onderzoek te doen. Het is ons niet toegestaan om u op de hoogte te brengen van de melding.