WWFT

Cliëntenonderzoek

Notariskantoor Cuijk is verplicht op grond van de WWFT voor werkzaamheden die vallen onder deze wet een cliëntenonderzoek uit te voeren. 

De mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris op grond van de WWFT verplicht is te doen. Verscherpt onderzoek is bijvoorbeeld verplicht voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden (PEP) en voor cliënten die in een staat wonen die door de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme, of in geval van een transactie die gerelateerd is aan een dergelijke staat. Gedurende de behandeling van het dossier dient Notariskantoor Cuijk deze gegevens actueel te houden (monitoring). 

Uit het cliëntenonderzoek kan voortvloeien dat Notariskantoor Cuijk op grond van de WWFT het dossier niet in behandeling kan nemen dan wel de behandeling van het dossier dient te staken.

PEP (politiek prominent persoon) 
Voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden, geldt een verdergaand cliëntenonderzoek. Om die reden dient Notariskantoor Cuijk na te gaan of dit van toepassing is (dus of cliënt een PEP is).

UBO (uiteindelijk belanghebbende)
De WWFT schrijft als onderdeel van het cliëntenonderzoek bij rechtspersonen voor dat wordt vastgesteld wie de uiteindelijk belanghebbende van de rechtspersoon is/zijn. Het gaat dan om personen die een belang houden van meer dan 25% in het kapitaal van een rechtspersoon of daarin op andere wijze feitelijke zeggenschap hebben.  Die personen moeten bekend zijn bij de notaris en hun identiteit desgewenst laten verifiëren. In voorkomende gevallen dient u er rekening mee te houden dat wij hierover informatie opvragen.

Melding bij FIU
Indien er sprake is van een ongebruikelijke transactie, is Notariskantoor Cuijk verplicht om een melding te doen bij FIU-Nederland

Zo geldt op grond van de WWFT onder meer de verplichting voor notarissen om contante betalingen van € 10.000,- of meer te melden bij de FIU-Nederland. Ook voorgenomen contante betalingen van € 10.000,- of meer die niet worden uitgevoerd, moeten gemeld worden. 

Er is geen meldingsplicht als eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. De meldingsplicht geldt vanaf het moment dat Notariskantoor Cuijk het dossier daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de WWFT valt. In dat geval geldt de notariële geheimhoudingsplicht in zoverre niet meer. 

Over een eventuele melding bij FIU-Nederland mag Notariskantoor Cuijk aan partijen geen mededeling doen.

Middelenonderzoek/geldstromen
Notariskantoor Cuijk verzorgt de geldstromen die betrekking hebben op transacties die via ons kantoor verlopen. Het gaat dan om betalingsverplichtingen tussen partijen betrokken bij de transactie waarvoor ons kantoor werkzaamheden verricht, zoals tussen koper en verkoper bij de overdracht van een woning waarvoor de akte van levering door ons kantoor wordt opgesteld.

De WWFT verplicht tot een onderzoek naar de herkomst van gelden. Er dient te worden vastgesteld wie het betreffende bedrag overmaakt en op welke grondslag dat gebeurt. Als u zelf gelden naar ons kantoor overmaakt, kunnen daarom vragen worden gesteld over de herkomst van die gelden. Als anderen ("derden") gelden overmaken, zullen die bedragen niet gebruikt kunnen worden, tenzij voldoende duidelijk is op welke grondslag die gelden aan u ter beschikking gesteld worden.

Indien gelden moeten worden uitbetaald, wordt dit alleen gedaan aan degene die op grond van de betreffende transactie daarop aanspraak heeft op grond van de door Notariskantoor Cuijk opgestelde nota van afrekening. Het gaat dan om de partijen die betrokken zijn bij de transactie en enkele andere betrokkenen (zoals de makelaar en hypotheekadviseur), zoals omschreven in de daarvoor geldende beleidsregel van de KNB (Beleidsregel beperking uitbetaling derdengelden).