Algemene voorwaarden Notariskantoor Cuijk

1.  Definities
 1. Notariskantoor Cuijk is een handelsnaam van Florem B.V.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Notaris: de notaris(sen), hun waarnemer(s) en zijn/hun medewerkers die (mede) met de uitvoering van de opdrachten zijn belast.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
  • Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
  • Opdrachtnemer: Florem B.V., hierna ook aangeduid als Notariskantoor Cuijk. Waar in deze algemene voorwaarden over notaris wordt gesproken, wordt daaronder mede verstaan Florem B.V.
  • Ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. 
  • Cliënt: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) ten behoeve van wie de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht.
2.  Toepassingsgebied
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en alle overige werkzaamheden door de notaris, zonder enige uitzondering.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen door Notariskantoor Cuijk een beroep worden gedaan, maar ook door derden die eventueel worden ingeschakeld voor de uitvoering van (een deel van) een opdracht. Daarnaast kunnen vroegere werknemers (en hun erfgenamen), die worden aangesproken na beëindiging van hun dienstverband, een beroep doen op de algemene voorwaarden.
3.  Werkzaamheden
 1. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
 2. Verstrekte opdrachten worden door Notariskantoor Cuijk uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen.
 3. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht redelijkerwijs noodzakelijk geachte gegevens aan de opdrachtnemer te verstrekken en deze zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens. De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever/cliënt aan voormelde verplichting heeft voldaan. Indien opdrachtgever/cliënt onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, ten gevolge waarvan laatstgenoemde schade lijdt of extra kosten moet maken, heeft opdrachtnemer het recht deze schade en kosten bij opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen.
 4. Indien de opdrachtgever/cliënt wijzigingen wenst in de oorspronkelijke opdracht, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, mondeling of schriftelijk, en deze wijzigingen leiden tot extra kosten in de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever en/of cliënt in rekening te brengen.
 5. Alle door of vanwege Notariskantoor Cuijk uitgebrachte offertes vervallen indien deze niet binnen drie maanden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De in de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn slechts indicatief en worden aangepast indien blijkt dat deze bij de uitvoering van de opdracht sinds het uitbrengen van de offerte gewijzigd zijn.
 6. Een opdracht geldt als aanvaard als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan cliënt of als cliënt een op verzoek van cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt dan wel als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal passeren en hij zijn werkzaamheden ter zake start.
4.  Tarieven en meerwerk
 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien meer werkzaamheden zijn verricht dan overeengekomen, dan wel meer dan de gebruikelijke werkzaamheden zijn verricht, is de notaris bevoegd hier extra kosten voor in rekening te brengen.
 3. Cliënt/opdrachtgever is naast het honorarium ook eventueel door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten verschuldigd, zoals reiskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten voor het opvragen van uittreksels uit het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en andere openbare registers, kosten voor telefonische of andere spoedoverboekingen, kosten voor expres- en/of koeriersdiensten, excessieve of ongebruikelijke portokosten en dergelijke.
5.  Annulering opdracht

Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever/cliënt in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren vermenigvuldigd met uurtarief en omzetbelasting) en de door de notaris betaalde extra kosten, zoals hiervoor in artikel 4 bedoeld, tenzij tussen de opdrachtgever/cliënt en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Betaling
 1. Het eindbedrag van de nota dient, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, te zijn bijgeschreven op een zogenaamde kwaliteits-rekening van de notaris (rekening derdengelden).
 2. Eventueel is het mogelijk in contanten te betalen. Op grond van de Verordening beroeps- en gedragsregels en het bij die bepaling behorende reglement is het een notaris echter verboden per transactie meer in contanten in ontvangst te nemen dan een bedrag van € 15.000,00. Indien een betaling in contanten onder de Wwft valt, moet deze door de notaris worden gemeld bij FIU-Nederland.
 3. Indien de behandeling van de opdracht meer dan één maand vergt, heeft opdrachtnemer de bevoegdheid tussentijds te declareren. Indien deze tussentijdse declaratie niet binnen de daarop aangegeven termijn is voldaan, mag opdrachtnemer de verdere uitvoering van zijn opdracht opschorten, totdat de betreffende declaratie is voldaan.
7.  Opdracht en kosten
 1. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever/cliënt in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is hij aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de in verband daarmee door de notaris ter zake de invordering bestede tijd op basis van het op kantoor voor de notaris of desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment over die vordering de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van werkelijke bijschrijving.
 2. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is opdrachtnemer bevoegd van de cliënt een bevestiging van die opdracht te verlangen.
 3. Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk het ondertekenen van de opdrachtbevestiging verbindt opdrachtgever/cliënt zich tot betaling van de aan hem inzake de opdracht gezonden declaratie(s)/nota(‘s).
 4. De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden en zodra de betaling van de kosten daarvan door de opdrachtgever/cliënt, heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever/cliënt moeten worden voldaan.
8.  Rentevergoeding/depot
Over geld dat tien werkdagen of korter op de rekening van de notaris staat, wordt geen rente vergoed. Indien een depotakte moet worden opgemaakt door de notaris, zijn hieraan de gebruikelijke kosten verbonden.
 
9. Aansprakelijkheid opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon be-schouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is die natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de op-drachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn erfge-namen.
 
10. (Beroeps)aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheids-verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan deze verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan. 
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Notariskantoor Cuijk aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Notariskantoor Cuijk gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Notariskantoor Cuijk onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
 3. De in dit artikel vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van de notaris, overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.
 5. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 6. Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
11. Rechtskeuze
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillen-commissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 
12. Wwft
Voor de dienstverlening door het notariskantoor geldt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Dit betekent dat de notaris of de kandidaat-notaris verplicht is cliënten te identificeren die op het notariskantoor komen voor een vorm van dienstverlening. Alle cliënten zijn dan ook verplicht zich te legitimeren op kantoor.
 
13. Termijnen
Op alle termijnen die in deze algemene voorwaarden en in de tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten worden genoemd, is de Algemene Termijnenwet van toepassing.
 
14. Auteursrecht
 1. De notaris behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot voortbrengselen van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever, voor zover op die voortbrengselen in juridische zin rechten kunnen bestaan of kunnen worden gevestigd.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden geheel of gedeeltelijk die producten, waaronder begrepen computerbestanden, werkwijzen, adviezen, ontwerpakten of afschriften van akten en andere voortbrengselen van de geest van de notaris, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
15. Cessie en verpanding
 1. Vorderingen op de notaris kunnen zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd en niet worden verpand.
 2. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die zelf als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 1 september 2017 en gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Brabant onder nummer 2017/26.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Vult u dan onderstaand formulier in.

Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:
Bericht:

Hartelijk dank voor uw aanvraag.
Uw bericht is verzonden.